Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
28-03-2012
Drugi przetarg na operatora statków

Drugi przetarg na operatora statków znajdą państwo pod linkiem

http://www.nowasol.pl/index.php/przetargi/zamowienia-publiczne/841

Termin składania wniosków:  do 8 maja 2012 r. do godz. 15:30.

 

Przedmiot koncesji:

Wykorzystanie statków wycieczkowych Laguna i Nimfa oraz udostępnionej infrastruktury portowej i okołoportowej przez Gminy: Głogów, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, jak i po stronie niemieckiej: Ratzdorf, Eisenhuttenstadt, Frankfurt nad Odrą, Lebus, Kustrin – Kietz w celu świadczenia usług turystycznego pasażerskiego transportu wodno śródlądowego, promocji turystyki, kultury i edukacji, w tym terenów rekreacyjnych i zabytków w ramach aktywizacji żeglugi na transgranicznym obszarze rzeki Odry i tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju turystyki w regionie lubuskim i brandenburskim. Do przedsięwzięcia Koncesjodawca wniesie wkład własny w postaci dwóch bliźniaczych statków wycieczkowych Laguna i Nimfa, które zostaną przekazane koncesjonariuszowi w oparciu o stosowną umowę cywilnoprawną (przewidywany termin przekazania jednostek: 31 maja 2013 r. – pierwsza jednostka; 30 czerwca 2013 r. – druga jednostka).

Umowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż podstawowy, normatywny okres amortyzacji taboru pływającego, to znaczy nie dłużej niż 15 lat. Szczegółowe warunki umowy będą przedmiotem negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, które złożą wnioski o zawarcie umowy koncesji.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez podmiot zainteresowany:

1) zdolności ekonomicznej i finansowej – koncesjodawca uzna warunek za spełniony jeżeli zainteresowany podmiot wykaże, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN;

2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych:

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenia – koncesjodawca uzna warunek za spełniony jeżeli zainteresowany podmiot wykaże, że świadczył lub świadczy usługi żeglugowe przez okres co najmniej dwóch sezonów żeglugowych;

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji,

3) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4) niekaralność zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.