Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Cel

Uaktywnienie dla turystów ,,niebieskiego raju” lubusko – brandenburskiego pogranicza poprzez uatrakcyjnienie i udostępnienie terenów dorzecza Odry na rynek europejski. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i stworzenie wspólnego systemu promocji Odry jako unikatowego przyrodniczo szlaku wodnego oraz wielowariantowego produktu turystycznego. Multiplikacja rynku ofert turystycznych na bazie turystyki wodnej.

 


Celem ogólnym projektu jest:


Poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu oraz rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny.


Cele szczegółowe projektu:

-    przywrócenie rzece Odrze jej dawnej żeglugowo-turystycznej funkcji,

-    zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin partnerskich, a tym samym aktywizacja ruchu turystycznego w regionie przygranicznym, w tym transgranicznego ruchu turystycznego,

-    aktywizacja i zacieśnienie kontaktów o charakterze kulturalnym i społecznym społeczności przygranicznych z Województwa Lubuskiego i Brandenburgii,

-    uaktywnienie mieszkańców regionu objętego inwestycją, poprzez wskazanie mieszkańcom gmin partnerskich oraz turystom do nich przybywającym możliwości czynnej rekreacji,

-    aktywizacja gospodarcza gmin partnerskich, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie przygranicznym, po obu stronach Odry,

-    stworzenie nowych miejsc pracy, w tym miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystyczno-rekreacyjnego.